Ikona Chemiczka
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (głosów: 2, średnia ocena: 5,00)
Loading...Loading...

CSS 1

Kaskadowe arkusze stylów
(Cascading Style Sheets 1 – CSS 1)

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem rekomendacji W3C Cascading Style Sheets, level 1. Tłumaczenie to nie ma statusu dokumentu normatywnego i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Tylko dokument znajdujący się na stronie W3C pod adresem http://www.w3.org/TR/REC-CSS1 ma charakter normatywny.

Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), Wszystkie prawa zastrzeżone. W3C stosuje następujące zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej, znaków towarowych, używania dokumentu i licencji oprogramowania.

Kaskadowe arkusze stylów – Poziom 1

Rekomendacja W3C z dnia 17 grudnia 1996 roku, poprawiona dnia 11 stycznia 1999


Status dokumentu

Dokument ten jest rekomendacją W3C. Został on sprawdzony i zatwierdzony do użytku przez Członków Konsorcjum. Dokument ten jest stabilny i może być używany jako wiarygodne źródło informacji oraz cytowany w innych opracowaniach jako normatywne źródło wiedzy. Konsorcjum W3 popiera wszelkie działania mające na celu rozpowszechnianie tego dokumentu.

Lista obecnych rekomendacji W3C oraz innych dokumentów technicznych znajduje się pod adresem http://www.w3.org/TR/.

Niniejszy dokument jest poprawioną wersją dokumentu z dnia 17 grudnia 1996 roku. Zmiany jakich dokonano w stosunku do wersji poprzedniej opisano w Dodatku F. Lista znanych błędów w niniejszej specyfikacji znajduje się pod adresem http://www.w3.org/Style/CSS/Errata/REC-CSS1-19990111-errata.

Streszczenie

Dokument ten opisuje 1 poziom Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS1). CSS1 jest prostym mechanizmem pozwalającym autorom i odbiorcom na dołączanie stylów do dokumentów HTML (definiujących np. czcionki, kolory, odstępy). Język CSS1 może być odczytywany i zapisywany przez człowieka oraz korzysta z terminologii zaczerpniętej z poligrafii komputerowej.

Jedną z podstawowych właściwości CSS1 jest kaskadowość. Pliki stylów dołączone przez autora dokumentu, mogą zostać podmienione przez odbiorcę w celu dopasowania prezentacji do indywidualnych potrzeb. Zasady postępowania w przypadku konfliktów pomiędzy różnymi arkuszami stylów opisane są w niniejszej specyfikacji.

Rekomendacja ta jest rezultatem pracy W3C nad Arkuszami Stylów. Więcej informacji na temat tych prac można znaleźć na stronie http://www.w3.org/Style/.

Spis treści

Streszczenie
Terminologia

1 Wiadomości podstawowe
1.1 ….. Wstawianie arkuszy stylów do HTML
1.2 ….. Grupowanie
1.3 ….. Dziedziczenie
1.4 ….. Selektor klasy
1.5 ….. Selektor identyfikatora
1.6 ….. Selektor potomka
1.7 ….. Komentarze
2. Pseudoklasy i pseudoelementy
2.1 Pseudo klasy hiperłączy
2.2 Pseudoelementy typograficzne
2.3 Pseudoelement „first-line”
2.4 Pseudoelement „first-letter”
2.5 Pseudoelementy w selektorach
2.6 Użycie wielu pseudoelementów na raz
3. Kaskadowość
3.1 ….. Polecenie „important”
3.2 ….. Kolejność w kaskadzie
4. Model formatowania
4.1 ….. Elementy blokowe
4.1.1 ………. Formatowanie pionowe
4.1.2 ………. Formatowanie poziome
4.1.3 ………. Listy
4.1.4 ………. Elementy pływające
4.2 ….. Elementy śródliniowe
4.3 ….. Elementy osadzone
4.4 ….. Wysokość linii
4.5 ….. Obszar roboczy
4.6 ….. Element br
5. Własności CSS 1
5.1 ….. Notacja wartości
5.2 ….. Własności czcionki
5.2.1 ………. Dopasowywanie czcionek
5.2.2 ………. „font-family”
5.2.3 ………. „font-style”
5.2.4 ………. „font-variant”
5.2.5 ………. „font-weight”
5.2.6 ………. „font-size”
5.2.7 ………. „font”
5.3 ….. Własności kolorów i tła
5.3.1 ………. „color”
5.3.2 ………. „background-color”
5.3.3 ………. „background-image”
5.3.4 ………. „background-repeat”
5.3.5 ………. „background-attachment”
5.3.6 ………. „background-position”
5.3.7 ………. „background”
5.4 ….. Własności tekstu
5.4.1 ………. „word-spacing”
5.4.2 ………. „letter-spacing”
5.4.3 ………. „text-decoration”
5.4.4 ………. „vertical-align”
5.4.5 ………. „text-transform”
5.4.6 ………. „text-align”
5.4.7 ………. „text-indent”
5.4.8 ………. „line-height”
5.5 ….. Własności bloków
5.5.1 ………. „margin-top”
5.5.2 ………. „margin-right”
5.5.3 ………. „margin-bottom”
5.5.4 ………. „margin-left”
5.5.5 ………. „margin”
5.5.6 ………. „padding-top”
5.5.7 ………. „padding-right”
5.5.8 ………. „padding-bottom”
5.5.9 ………. „padding-left”
5.5.10 ………. „padding”
5.5.11 ………. „border-top-width”
5.5.12 ………. „border-right-width”
5.5.13 ………. „border-bottom-width”
5.5.14 ………. „border-left-width”
5.5.15 ………. „border-width”
5.5.16 ………. „border-color”
5.5.17 ………. „border-style”
5.5.18 ………. „border-top”
5.5.19 ………. „border-right”
5.5.20 ………. „border-bottom”
5.5.21 ………. „border-left”
5.5.22 ………. „border”
5.5.23 ………. „width”
5.5.24 ………. „height”
5.5.25 ………. „float”
5.5.26 ………. „clear”
5.6 ….. Klasyfikowanie
5.6.1 ………. „display”
5.6.2 ………. „white-space”
5.6.3 ………. „list-style-type”
5.6.4 ………. „list-style-image”
5.6.5 ………. „list-style-position”
5.6.6 ………. „list-style”
6. Jednostki
6.1 ….. Jednostki miary
6.2 ….. Jednostki procentowe
6.3 ….. Jednostki kolorów
6.4 ….. URL
7. Zgodność z CSS1
7.1 ….. Przyszłość
8. Literatura
9. Podziękowania

Dodatek A: Przykładowy arkusz stylów dla HTML 2.0
Dodatek B: Gramatyka CSS
Dodatek C: Kodowanie
Dodatek D: Korekcja gamma
Dodatek E: Zastosowanie i rozszerzalność CSS1

Terminologia

Atrybut
Atrybut HTML.
Autor
Twórca dokumentu HTML.
Element blokowy
Element, po i przed którym następuje złamanie linii (np. H1 w HTML).
Obszar roboczy
Ta część klienta, na której wyświetlana jest treść dokumentów.
Element dziecka
Podelement w terminologii [5] SGML.
Selektor kontekstowy
Selektor, który dopasowuje się do elementów na podstawie ich pozycji w strukturze dokumentu. Selektor kontekstowy składa się z kilku selektorów prostych. Np. selektor kontekstowy „h1.initial b” składa się z dwóch selektorów prostych: „h1.initial” oraz „b”.
CSS
Kaskadowe Arkusze Stylów (ang. Cascading Style Sheets).
CSS1
Kaskadowe Arkusze Stylów, poziom 1. Dokument ten opisuje CSS1 ? prosty mechanizm stylów stworzony na potrzeby sieci Web.
CSS1 – własności zaawansowane
Własności CSS opisane w tym dokumencie, ale nie należące do podstawowych cech tego języka.
CSS1 – własności podstawowe (CSS1 core features)
Ta część specyfikacji, do zgodności z którą powinny dążyć wszystkie przeglądarki obsługujące CSS.
Parser CSS1
Aplikacja kliencka potrafiąca interpretować CSS1.
Deklaracja
Własność (np. „font-size”) i odpowiadająca jej wartość (np. „12pt”).
Projektant
Twórca arkusza stylów.
Dokument
Dokument HTML.
Element
Element HTML.
Typ elementu
Identyfikator rodzajowy w terminologii SGML [5].
Fikcyjna sekwencja znaczników
Narzędzie pozwalające śledzić zachowanie pseudo klas i pseudo elementów.
Rozmiar czcionki
Rozmiar, dla jakiego czcionka została zaprojektowana. Zazwyczaj, rozmiar czcionki jest w przybliżeniu równy odległości pomiędzy spodem najniższej litery i wierzchem litery najwyższej (opcjonalnie) ze znakiem diakrytycznym.
HTML
Hypertext Markup Language [2](Język Znakowania Hipertekstowego) – aplikacja języka SGML.
Rozszerzenia HTML
Znaczniki wprowadzane przez twórców przeglądarek, najczęściej w celu dodania możliwości tworzenia pewnych efektów wizualnych. Elementy takie jak: "FONT", "Center" czy "BLINK" są przykładami rozszerzeń HTML, podobnie jak atrybut "BGCOLOR". Jednym z celów CSS jest dostarczenie alternatywy dla rozszerzeń HTML.
Element śródliniowy
Element, po i przed którym nie następuje złamanie linii (np. „STRONG” w HTML).
Wymiary własne
Szerokość i wysokość własna elementu, nie zmieniona w żaden sposób przez inne elementy. W specyfikacji tej przyjęto założenie, że wszystkie elementy osadzone (i tylko one) mają wymiary własne.
Element rodzic
Element, który może zawierać inne elementy w terminologii SGML [5].
Pseudo element
W selektorach CSS, pseudo elementy używane są do odnoszenia się do elementów typograficznych (np. pierwsza linia tekstu w elemencie).
Pseudo klasa
W selektorach CSS, pseudo klasy pozwalają na dostęp do informacji, które nie są zawarte w kodzie HTML (np. czy kliknięto dany link, czy też nie), co pozwala na odpowiednią klasyfikację elementów.
Atrybut CSS
Parametr stylistyczny, który można zmieniać przy pomocy CSS. Specyfikacja ta definiuje całą listę własności wraz z odpowiadającymi im wartościami.
Odbiorca
Osoba, która jest adresatem dokumentu (także użytkownik).
Element osadzony
Element, którego znane są tylko wymiary własne. Przykładami tego typu elementów w HTML są: „IMG”, „INPUT”, „TEXTAREA”, „SELECT” oraz „OBJECT”. Zawartość elementu „IMG” jest często zastępowana przez obrazek, na źródło którego wskazuje atrybut SRC. CSS1 nie informuje w jaki sposób klient powinien odnajdować wymiary własne elementów.
Reguła
Deklaracja (np. „font-family: helvetica”) z selektorem (np. „H1”).
Selektor
Ciąg znaków wskazujący do czego odnosi się odpowiadająca mu reguła. Są dwa rodzaje selektorów: selektor prosty (np. „H1”) i selektor kontekstowy (np. „H1 B”), któy składa się z kilku selektorów prostych.
SGML
Standard Generalized Markup Language [5](Standardowy Uniwersalny Język Znakowania). HTML jest aplikacją tego języka.
Selektor prosty
Selektor, który dopasowuje się do elementów na podstawie ich typu i/lub atrybutów, a nie na podstawie ich pozycji w hierarchii dokumentu. Np. „H1.initial” jest selektorem prostym.
Arkusz stylów
Zbiór reguł
UA
Aplikacja kliencka (klient), najczęściej jest to przeglądarka internetowa (ang. User Agent).
Użytkownik
To samo co odbiorca.
Ważność
Ważność zasady.


W specyfikacji tej w cudzysłowy („…”) ujęto przykłady kodu HTML i CSS.

Inne artykuły poruszające podobny temat

Chłopiec z gazetą oznaczający newsa

Moduły tekstu i dekoracji tekstu CSS3

Ikona Element style HTML5

Element style

Logo CSS3

Trzy nowe szkice robocze grupy roboczej W3C ds. CSS

Logo HTML5

Atrybut style

Logo HTML5

Atrybut class

Logo CSS3

CSS 3: Selektory